poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Regulamin konkursu na blogu „Za Moimi Drzwiami”

Regulamin dotyczy konkursu w TYM (klik) poście. 

Regulamin konkursu na blogu 
„Za Moimi Drzwiami”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na blogu „Za Moimi Drzwiami”.

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest firma ONE House Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem).

2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

3. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 25.04.2016 do dnia 3.05.2016.

4. Dnia 4.05.2016 na blogu „Za Moimi Drzwiami” zostaną ogłoszone wyniki.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład komisji będą wchodziły 2 osoby, będące przedstawicielami Organizatora oraz właściciel http://zamoimidrzwiami.blogspot.com/ zwany dalej Blogerem), na której jest przeprowadzany konkurs.
6. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:
pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w §5, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

7. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

2. Zasady konkursu

1. Laureatami konkursu mogą zostać osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Jeśli laureatem Konkursu zostanie osoba poniżej osiemnastego roku życia, niezbędne do odbioru nagrody jest wysłanie zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia na udział w Konkursie na adres ul. Miłobędzka 35, 02-634 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PreVital – zgoda”. Zgoda powinna być wysłana na podany adres w ciągu 14 dni od powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie.

3. Aby zostać uczestnikiem konkursu, należy za pośrednictwem komentarza na stronie http://zamoimidrzwiami.blogspot.com/ wykonać następujące czynności:
a) W wyznaczonym przez Blogera terminie odpowiedzieć na zadane pytanie – w komentarzu pod wpisem konkursowym opublikowanym na http://zamoimidrzwiami.blogspot.com/
b) Nagrodę wygrywa 1 osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na zadane w konkursie pytanie:
O czym myślą koty?

4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Zgłoszenie odbywa się poprzez umieszczenie odpowiedzi w komentarzu we wpisie konkursowym na http://zamoimidrzwiami.blogspot.com/
5. Na zakończenie konkursu Komisja wybierze 1 zwycięską pracę, a jej autor zostanie nagrodzony.
6. Przy wyborze zwycięskiej pracy Komisja brać będzie pod uwagę oryginalność, pomysłowość przesłanej pracy.
7. Zwycięzca zostanie ogłoszony dnia 4.05.2016 http://zamoimidrzwiami.blogspot.com/
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania uzasadnienia - z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji.
9. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

3. Dane osobowe

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie.

2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Nagrody

Nagrodą są prezenty od Organizatora w postaci produktów marki PreVital:
Pełnoporcjowa karma sucha dla kotów, 3 musy oraz 7 saszetek o różnych smakach.

5. Odbiór nagród

1. Nagroda zostanie dostarczona do Laureatów drogą pocztową lub kurierem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w punkcie 2 poniżej.

2. Warunkiem otrzymania przez Laureatów nagrody jest przekazanie Blogerowi w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygranej następujących informacji niezbędnych do wysyłki nagrody: imienia, nazwiska, pełnych danych adresowych oraz tel. kontaktowego. Laureat przekazuje Blogerowi dane potrzebne do wysyłki nagród, a następnie  ten przekazuje je Organizatorowi, który przesyła nagrody do Laureata. W przypadku niepodania przez Laureata powyższych informacji nagroda przepada.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych adresowych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.

6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Konkurs – Blog PreVital” na adres: ul. Miłobędzka 35, 02-634 Warszawa.

4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora, która rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji, podejmowane w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od terminu rozpatrzenia reklamacji.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępności Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web, w tym w szczególności Strona Konkursowa – http://zamoimidrzwiami.blogspot.com/ , będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie.

7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

8. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska na stronie http://zamoimidrzwiami.blogspot.com/


9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa odpowiednie dla kraju Organizatora. 


PODPIS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...